23 sierpnia, 2016

Egzaminy

Nasza Szkoła

jest:
-autoryzowanym partnerem ETS (Educational Testing Service)
Licenjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC
-ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS.
Cambridge Preperation Center.

Prowadzone przez nas kursy egzaminacyjne zapewniają gruntowne przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych. Są nastawione na dalsze rozwijanie umiejętności językowych z jednoczesnym ćwiczeniem technik egzaminacyjnych, rozwiązywaniem testów i systematyzowaniem wiedzy. Podczas kursu ćwiczone jest mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność zastosowania języka w praktyce.

Nigdy nie zagwarantujemy Ci zdania egzaminu, ale przygotowując Cię weźmiemy za to odpowiedzialność tzn. w przypadku niepowodzenia zwrócimy Ci poniesiony koszt i zapewnimy bezpłatne przygotowanie się do powtórnego egzaminu.Egzaminy – TOEIC®

Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny
i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych.

Uznawany przez ponad 14000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym.

Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki. TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Poziom trudności egzaminu, certyfikat TOEIC®:

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.
Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów.

• pomarańczowy: 10 – 215 punktów
• brązowy: 220 – 465 punktów
• zielony: 470 – 725 punktów
• niebieski: 730 – 855 punktów
• złoty: 860 – 990 punktów


Egzamin TELC

Egzaminy TELC organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania. Obecnie obejmują 10 języków.
Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.
Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1.

-Uznawalność – certyfikat telc jest powszechnie uznawany. Jego posiadanie daje możliwość podjęcia pracy, m.in. w zawodzie nauczyciela. Regulują to odpowiednie przepisy (Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: załączniki do rozporządzenia) a certyfikat telc znajduje się w wykazie certyfikatów wskazanych w tym rozporządzeniu jako potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych (dla podstawowej znajomości języka punkty: 1.1i), 1.2c), 1.3c), 1.4d), 1.5d), dla zaawansowanej znajomości języka: 2.1j), 2.2e), dla biegłej znajomości języka: 3.1i), 3.2f)). Link do rozporządzenia

-Zwolnienie z lektoratu – certyfikat telc zwalnia z egzaminu końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach

-Erasmus – dzięki posiadaniu certyfikatu telc możesz otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do programów typu Erasmus

-Służba cywilna – egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej


Egzamin TGLS

Wszystkie certyfikaty TGLS są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Opisują każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy.
Egzamin językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu przeprowadzany jest w dowolnym momencie w Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS w całej Polsce;
• certyfikat nie przedawnia się;
• może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;
• daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych;
• wynik określany jest w postaci aktualnego poziomu wiedzy w skali CEFR;
• egzamin można zdawać wielokrotnie aby w miarę nauki i podnoszenia poziomu znajomości języka poprawiać wynik uzyskiwany na teście.
• egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji;
• ze względu na przyjazną kandydatom formułę i typy ćwiczeń, test nie wymaga wcześniejszych szkoleń ukierunkowanych na przygotowanie do egzaminu
są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej;
• zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z  zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.
• są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.