22 maja, 2018

Dane osobowe

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Szkoła Języków Obcych KaBa

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: Szkoła Języków Obcych KaBa, ul. Sobieskiego 18, 32-650 Kęty,
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kaba.szkola.pl,
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@kaba.szkola.pl,
 • dzwoniąc do nas na numer telefonu: 668 665 860 w godz. 14-20.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy (w tym również w związku z realizacją zgłoszenia z formularza na stronie www.kaba.szkola.pl). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego (przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości ) ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 • rozpatrywania zgłoszonych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług jak również rejestracji w serwisie internetowym podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy czy zgłoszenia.

 • imię i nazwisko – jako podstawowa informacja osobowa.
 • telefon kontaktowy – w celu przekazywania informacji związanych bezpośrednio z realizacją usługi, którą dana osoba jest zainteresowana.
 • e-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego.
 • wiek – informacja konieczna do właściwej kwalifikacji do odpowiedniej grupy.
 • adres zamieszkania – w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Okres przechowywania danych

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.